Forskning

Barns rettigheter i skole og barnehager følger både av internasjonale konvensjoner Norge er bundet av, samt av nasjonale lover og forskrifter. Barn er i dag selvstendige rettssubjekter som blant annet har rett til å bli hørt og bli involvert i avgjørelser som angår dem selv, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved den endelige beslutningen.

Vi er en tverrfaglig sammensatt forskningsgruppe som har fokus på hvordan barns rettigheter blir implementert i barnehage og skole. I denne sammenhengen ser vi særlig på:

 • barnets beste
 • barns rett til å bli hørt
 • tilpasset opplæring
 • spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp 
 • særlige sårbare barn
 • barns rett til et trygt og godt miljø
 • ledelsesansvar (forvalteransvar)
 • skjønnsutøvelse og profesjonsskjønn
 • rammefaktorer for implementering av barns rettigheter.
 • kompetanse på barns rettigheter 
 • skolekultur

Ledere og ansatte i utdanningssektoren er forpliktet til å oppfylle barns rettigheter, og det kan by på utfordringer både organisatorisk og når det gjelder kompetanse. Skoleledere vil i tillegg kunne møte på arbeidsrettslige utfordringer isolert, men også tidvis i konflikt med barns rettigheter.

Vi undersøker sammenhenger mellom regelverket som styrer barnehage- og skole og hvordan dette forvaltes.

Ved Universitetet i Agder er det bygd opp et av landets ledende fagmiljø om hvordan barns rettigheter implementeres i barnehager og skoler.