Faglunsj

Forskningsgruppa i utdanningsrett arrangerer digitale faglunsjer fra kl. 12.00 til 13.00 to til tre torsdager i hvert semester om implementering av barns rettigheter i barnehage og skole.  Det er ikke nødvendig med påmelding. Zoom-lenke blir lagt ut under presentasjonen av hvert foredrag når dette nærmer seg. Faglunsjene er aktuelle for alle som jobber med barns rettigheter knyttet til barnehage og skole. Velkommen!

Program for høsten 2021:

Den 16. september vil Christian Lomsdalen holde et innlegg med tittelen «Fritak og praksis i skolen. En praksisfeltsutforskning av fritaksretten i § 2-3 a.» Christian Lomsdalen er fra september 2021 stipendiat i religionsvitenskap/-didaktikk knyttet til lektorutdanningene ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet har som mål å utforske enkeltlæreres og skolers praksis knyttet til fritaksretten i grunnskolen slik vi finner den i Opplæringsloven §2-3a. Lomsdalen har fra tidligere mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2019 om klagesaker og henvendelser til statsforvalterembetene knyttet til samme paragraf. Lomsdalen har også mastergrad i freds- og konfliktstransformasjon fra Universitetet i Tromsø fra 2012, praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Bergen fra 2013, og bachelorgrader i statsvitenskap fra NTNU fra 2009, religionsvitenskap fra Universitet i Bergen fra 2017, og historie fra Universitet i Bergen fra 2021. Lomsdalen har videre arbeidet som Universitetslektor II ved Universitet i Bergen studieåret 2020/2021 og arbeidet som lærer i norsk skole fra 2010, primært sett i videregående skole.

Lenke til faglunsjen:

https://uiano.zoom.us/j/62360268170?pwd=dmdoalFKRWlORzRLZkpFdlZUREtnQT09

Det vil også arrangeres faglunsj den 11. november. Tema og innleder kommer.

Program for våren 2021:

Den 18. februar vil jurist og seniorrådgiver hos barneombudet Silje Hasle holdet et innlegg om Retten til utdanning i et menneskerettslig perspektiv. Hasle har forfattet kapitlet om retten til utdanning i boken «Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge» (red. Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg).

Den 8. april vil statsviter, stipendiat og universitetslektor Monica Strømland holde innlegg om Betydningen for barn og unge å bli lyttet til. Strømland har i sitt ph.d. arbeid blant annet intervjuet ungdom og unge voksne om deres erfaringer av å bli hørt av barnevernet i lys av Barnekonvensjonens artikkel 12.

Den 3. juni vil førsteamanuensis Hadi Strømmen Lile holde et innlegg om Folkerettslige krav til skolens formål og innhold. Lile er rettssosiolog og menneskerettsforsker med doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. I januar 2021 gav Lile ut boken «International Law on the Aims of Education : The Convention on the Rights of the Child as a Legal Framework for School Curriculums».