Faglunsj

Forskningsgruppa i utdanningsrett arrangerer digitale faglunsjer fra kl. 12.00 til 13.00 to til tre torsdager i hvert semester om implementering av barns rettigheter i barnehage og skole.  Det er ikke nødvendig med påmelding. Zoom-lenke blir lagt ut under presentasjonen av hvert foredrag når dette nærmer seg. Faglunsjene er aktuelle for alle som jobber med barns rettigheter knyttet til barnehage og skole. Velkommen!

Program for høsten 2023

Den 21. september vil Christian Lomsdalen innlede om «Islam, kjønn, og fritaksproblematikk i skolen» med fokus på svømmeundervisningen som kjerne til konflikt i fritakssaker. Spørsmålet om muslimske jenters deltakelse i skolens svømmeundervisning skaper med ujevne mellomrom kontrovers, og er vanskelig på mange måter. I denne faglunsjen vil Lomsdalen ta utgangspunkt i en artikkel han har publisert i Tidsskrift for Islamforskning i mai 2023, og presentere caser og perspektiver med utgangspunkt i dette. Han argumenterer for at et rent menneskerettslig perspektiv på disse sakene er vanskelig i en mangfoldig skolehverdag med mange motstridende interesser, rettigheter og verdier. Lenke til Lomsdalens artikkel: https://tifoislam.dk/article/view/137275/181650 .

Christian Lomsdalen er stipendiat i religionsvitenskap/-didaktikk knyttet til lektorutdanningene ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet har som mål å utforske enkeltlæreres og skolers praksis knyttet til fritaksretten i grunnskolen slik vi finner den i Opplæringsloven §2-3a. Lomsdalen har fra tidligere mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2019 om klagesaker og henvendelser til statsforvalterembetene knyttet til samme paragraf. Lomsdalen har også mastergrad i freds- og konfliktstransformasjon fra Universitetet i Tromsø fra 2012, praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Bergen fra 2013, og bachelorgrader i statsvitenskap fra NTNU fra 2009, religionsvitenskap fra Universitet i Bergen fra 2017, og historie fra Universitet i Bergen fra 2021. Lomsdalen har videre arbeidet som Universitetslektor II ved Universitet i Bergen studieåret 2020/2021 og arbeidet som lærer i norsk skole fra 2010, primært sett i videregående skole.

Join Zoom Meeting:

https://uiano.zoom.us/j/68781570741?pwd=WndPbTR2UTdoTitVYjdMNm13Z1lndz09

Program for våren 2023

Den 1. juni vil Mona Martnes holde et innlegg med tittelen «Skolens omsorgsrolle i ys av barnekonvensjonen«. Mona Martnes har master i rettsvitenskap, ph.d. fra 2019, og er for tiden postdoktor ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Hun forsker på barns menneskerettigheter innenfor ulike rettsområder. Barndommen er en fase av livet hvor det foreligger et særlig behov for fysisk og emosjonell omsorg. Omsorg er et relasjonelt konsept, og ofte er det først og fremst forholdet mellom barnet og dets primære omsorgspersoner som trekkes frem i denne sammenheng. Fra 5 til 6-årsalderen tilbringer imidlertid barn store deler av dagen på skolen. Barns forhold til de ansatte på skolen og forholdet mellom barna er derfor av stor betydning, både for at de skal ha det bra, men også for læring og utvikling, og dermed for ivaretakelsen av flere sentrale rettigheter i barnekonvensjonen (særlig art. 3, 6, 28 og 29). I faglunsjen vil Martnes redegjøre for skolens omsorgsrolle, og gi en analyse av om manglende omsorg er et problem for ivaretakelsen av rettighetene i barnekonvensjonen. Velkommen!

https://uiano.zoom.us/j/62473894906

Den 30. mars vil Jonas Højgaard Frydenlund holde et innlegg med tittelen «baggrunden der gir fraværet dets mange betydninger». I mai 2020 ble Jonas ferdig med sin avhandling i psykologi på Aarhus Universitet, med en tittel som minner omkring denne, med fokus særlig på å ha et kritisk perspektiv på fravær og fraværsforskning. I dette arbeidet har han særlig fokusert på hvorfor fravær har blitt et problem i vårt samfunn i dag. Han har dessuten utforsket de praktiske omstendigheter som gjør det mulig for fravær å bli et problem i grunnskolen. Særlig har han funnet at barns stemmer ofte blir overhørt, både gjennom registering av fravær, men også i hjelpen som tilbys barn og deres foreldre. Jonas er universitetslektor ved psyko-sosial helse ved Universitet i Agder.

Velkommen!

Den 9. 2 vil Magnhild Haugen presentere sitt ph.d. prosjekt. Magnhild Haugen er utdannet jurist og lektor i engelsk språk og litteratur fra Universitetet i Tromsø, og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har jobbet som lektor i videregående skole fra 2019 til 2022, og er nå tilsatt som doktorgradsstipendiat hos Det juridiske fakultet ved UiT. Hennes masteravhandling i rettsvitenskap analyserte minoritetsspråklige elevers rett til særskilt norskopplæring i videregående skole. Doktorgradsprosjektet skal ta for seg samiske elevers rett til opplæring i og på samisk i grunnskole og videregående skole.

Program for 2022

Den 3. februar vil Marianne K. Bahus holde et innlegg med tittelen «Barnets beste-vurderinger i skolen». I november 2021 publiserte Bahus en artikkel i det nordisk juridiske tidsskriftet Retfærd med samme tittel. I artikkelen diskuteres hvordan prinsippet om barnets beste skal tolkes og operasjonaliseres i skolesaker, det vil si saker relatert til skolesituasjonen som berører ett eller flere barn. I innlegget vil Bahus ta opp rettslige forhold knyttet til tolking, implementering og gjennomføring av barnets beste-vurderinger i skolesaker. Bahus er førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder og leder av forskningsgruppa i utdanningsrett sammen med førsteamanuensis Camilla Herlofsen.

Den 17. mars vil Mona Martnes holde et innlegg med tittelen «Skolefravær hos barn med autisme i lys av sårbarhetsteorier og retten til ikke-diskriminering». Mona Martnes er postdoktor ved juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø, og forsker på barns rettigheter. Barn med autisme har ofte ulike typer utfordringer som kan medføre at skolehverdagen fører til et høyt stressnivå. Ulike undersøkelser viser at opp mot 50 % ender opp med å utvikle skolefravær eller på andre måter falle ut av undervisningen. Det er nær sammenheng mellom svekket helse og skolefravær, og barn i denne gruppen risikerer å verken få ivaretatt sin rett til utdanning eller retten til høyest oppnåelige helsestandard.

Den 21. april vil Anette Ringen Rosenberg holde et innlegg med tittelen «Barn som menneskerettighetsaktivister». Rosenberg er stipendiat ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid og hennes doktorgradsprosjekt har tittelen «Menneskerettighetsopplæring i barnehagen». I denne presentasjonen vil Rosenberg ta utgangspunkt i læringsmateriell utarbeidet av organisasjonene Redd Barna, UNICEF og SOS-Barnebyer som barnehagene kan bruke i menneskerettighetsopplæringen.  Hun har undersøkt subjektposisjonene i læringsmateriellet ved bruk av kritisk diskurs analyse. Hovedfunnene viser til et dominerende fokus på å presentere rettigheter i form av rettighetsbrudd, og dette peker på at små barn kan lære at i noen land bryter staten med barns rettigheter mens i deres egne land forgår det ikke rettighetsbrudd. Rosenberg vil drøfte hvordan læringsmaterialene legger føringer for to diskurser for barn som rettighetssubjekter. Den ene er barnet som aktivist og den andre er barnet som aksjonist, og at den siste kan bidra til å opprettholde en «oss-og-dem» diskurs ved at barn med flyktningbakgrunn gjøres til mål for aksjonist-barnets handlinger. Rosenberg vil i denne sammenheng peke på teoretiske og praktiske implikasjoner for den menneskerettighetsopplæringen som tilbys barn i barnehagen.

Den 22. september vil Camilla Herlofsen holde et innlegg med tittelen «Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis». Camilla Herlofsen er førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder og leder av forskningsgruppa i utdanningsrett sammen med førsteamanuensis Marianne K. Bahus. Innlegget hennes bygger på en artikkel hun har skrevet sammen med førsteamanuensis Janaina Hartveit Lie som er akseptert for publisering i tidsskriftet Spesialpedagogikk (forventet i trykk februar 2022). Herlofsen vil særlig gå inn på hva ansatte i skolesektoren har erfart som utfordrende i møtet mellom regelverk og pedagogisk praksis og hvordan disse utfordringene forstås i lys av skolen som organisasjon.

Program for 2021:

Den 18. februar vil jurist og seniorrådgiver hos barneombudet Silje Hasle holdet et innlegg om Retten til utdanning i et menneskerettslig perspektiv. Hasle har forfattet kapitlet om retten til utdanning i boken «Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge» (red. Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg).

Den 8. april vil statsviter, stipendiat og universitetslektor Monica Strømland holde innlegg om Betydningen for barn og unge å bli lyttet til. Strømland har i sitt ph.d. arbeid blant annet intervjuet ungdom og unge voksne om deres erfaringer av å bli hørt av barnevernet i lys av Barnekonvensjonens artikkel 12.

Den 3. juni vil førsteamanuensis Hadi Strømmen Lile holde et innlegg om Folkerettslige krav til skolens formål og innhold. Lile er rettssosiolog og menneskerettsforsker med doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. I januar 2021 gav Lile ut boken «International Law on the Aims of Education : The Convention on the Rights of the Child as a Legal Framework for School Curriculums».

Den 16. september vil Christian Lomsdalen holde et innlegg med tittelen Fritak og praksis i skolen. En praksisfeltsutforskning av fritaksretten i § 2-3 a. Christian Lomsdalen er fra september 2021 stipendiat i religionsvitenskap/-didaktikk knyttet til lektorutdanningene ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet har som mål å utforske enkeltlæreres og skolers praksis knyttet til fritaksretten i grunnskolen slik vi finner den i Opplæringsloven §2-3a. Lomsdalen har fra tidligere mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2019 om klagesaker og henvendelser til statsforvalterembetene knyttet til samme paragraf. Lomsdalen har også mastergrad i freds- og konfliktstransformasjon fra Universitetet i Tromsø fra 2012, praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Bergen fra 2013, og bachelorgrader i statsvitenskap fra NTNU fra 2009, religionsvitenskap fra Universitet i Bergen fra 2017, og historie fra Universitet i Bergen fra 2021. Lomsdalen har videre arbeidet som Universitetslektor II ved Universitet i Bergen studieåret 2020/2021 og arbeidet som lærer i norsk skole fra 2010, primært sett i videregående skole.

Den 11. november vil Kari-Mette Walmann Hidle innlede med temaet Spenninger mellom normativitet og mangfold i menneskerettsopplæringen og drøfte implementeringen av menneskerettsopplæring i gjeldende rammeplan for barnehagen. Spenningen mellom normativitet og mangfold er et gjennomgående perspektiv i Hidles fagdidaktiske forskning på menneskerettsopplæring og mangfold i barnehage og grunnskole.

Menneskerettsopplæring er en viktig del av implementeringen av menneskerettigheter i barnehage og skole, og er derfor skrevet inn i opplæringens styringsdokumenter. Denne innskrivingen er kontekstuell. Den innebærer et oversettelses- og utvelgingsarbeid som har politisk potensiale. Kari-Mette Walmann Hidle er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Agder. Hun er ansvarlig for masteremnene Det flerkulturelle samfunn og Mangfold og livsmestring på henholdsvis grunnskole- og barnehagelærerutdanningen. I 2013 disputerte Hidle på en analyse av forarbeidene til felles ekteskapslov, en reform som innebar refortolkning av lovgivningens bakenforliggende symboler for personlig identitet og tilknytning. Hidle viser at forarbeidene aktualiserte krevende spørsmål i møtet mellom normativitet og mangfold. Det er et spenningsforhold som er presserende både i opplæring og andre velferdstjenester i dagens samfunn. Spenningen mellom normativitet og mangfold er et gjennomgående perspektiv i Hidles fagdidaktiske forskning på menneskerettsopplæring og mangfold i barnehage og grunnskole.