Regelverk

Lov om barnehager som forkortes barnehageloven regulerer barns hverdag i barnehagen. Barnehageloven har bestemmelser om formål og innhold i barnehagene, barns og foreldres medvirkning, samt regler om spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring med videre. I barnehageloven er det også regler om barnehagemyndighetenes generelle oppgaver, om personalet og om godkjenningsplikt og oppgavefordeling.

For barn som går i grunnskolen og i den videregående skolen reguleres skolehverdagen av lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa som forkortes opplæringslova. Loven inneholder bestemmelser for både grunnskolen, videregående skole, videregående opplæring i bedrift og opplærings spesielt organisert for voksne som trenger grunnskoleopplæring. I opplæringsloven er det bestemmelser om formålet man vil oppnå ved at alle barn er pliktig til å gå på skole. Videre er det regler om tilpasset opplæring, samisk opplæring og spesialundervisning. Opplæringsloven har i tillegg et eget kapittel om skolemiljø som ofte blir kalt «mobbeloven» selv om det ikke er en egen lov. Videre har loven regler om organisering av undervisningen, om læremidler og annet utstyr i skolen, samt om brukermedvirkning. Det er også organisatoriske regler knyttet til personalet i skolen, kommunens, fylkeskommunens og statens ansvar, samt regler om tilsyn.

I tillegg til nasjonale lover er det sentrale menneskerettigheter som har betydning for barn som går i skole og barnehage. FNs konvensjon om barnets rettigheter som forkortes Barnekonvensjonen er den mest sentrale. Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen ble i 2003 innlemmet i menneskerettsloven og på den måten gjort til norsk lov. Barnekonvensjonen har i tillegg forrang foran nasjonale bestemmelser dersom det som står i barnekonvensjonen skulle være i konflikt med det som følger av nasjonal lovgivning.

God utdanning er et av FNs bærekraftsmål, og sees på som grunnlaget for å bedre menneskers liv. Barns rett til utdanning er lovfestet i Grunnloven § 109. I Barnekonvensjonen art. 28 følger det at partene anerkjenner barnets rett til utdanning, og at grunnutdanningen skal være obligatorisk og gratis tilgjengelig for alle. I Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) som også er innlemmet i menneskerettsloven, så følger det at: «Grunnskoleundervisningen skal være tvungen og kostnadsfritt tilgjengelig for alle.